تاچ و ال سی دی

Touch iPad 2

130,000 تومان

ال سی دی آیپد مینی ۴

1,300,000 تومان

ال سی دی آیفون ۴

160,000 تومان

ال سی دی آیفون 4s

160,000 تومان

ال سی دی آیفون ۵

190,000 تومان280,000 تومان

ال سی دی آیفون ۵ اس

190,000 تومان320,000 تومان

ال سی دی آیفون 6

210,000 تومان340,000 تومان

ال سی دی آیفون ۶ اس

240,000 تومان400,000 تومان

ال سی دی آیفون ۶ اس پلاس

410,000 تومان550,000 تومان

ال سی دی آیفون ۶ پلاس

260,000 تومان550,000 تومان

ال سی دی آیفون ۷

330,000 تومان530,000 تومان

ال سی دی آیفون ۷ پلاس

450,000 تومان750,000 تومان

ال سی دی آیفون ۸

590,000 تومان900,000 تومان

ال سی دی آیفون ۸ پلاس

720,000 تومان1,050,000 تومان

ال سی دی آیفون ایکس

1,750,000 تومان3,900,000 تومان

سرویس ها و خدمات ویژه کلینیک همراه